Velden zijn niet correct ingevuld

FAQ collectieve vrijwilligersverzekering

1. Uit welke verzekeringen bestaat de VNG Vrijwilligerspolis?

Basis Polis:

·        Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers

·        Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

Plus Polis:

·        Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

·        Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

·        Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

·        Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

De gemeente Aa en Hunze heeft gekozen voor de meest uitgebreide polis, namelijk de Basis Polis + de Plus Polis.

2.     Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen

3.     Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden?

 Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

4.     Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?

Neen, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Maar er is wel een dekking voor mantelzorgers gerereld (zie punt 5).

5.     Klopt het dat er voor de mantelzorgers een dekking is geregeld?

Ja, dat klopt. Door vragen vanuit diverse gemeenten hebben Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen besloten om de mantelzorgers, binnen het kader van de Vrijwilligerspolis, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de Basispolis en de onderdelen van de Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing. De verzekeraar vertrouwt hiermee ook voor de mantelzorgers een uitstekende oplossing te bieden, die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

Iemand die een mantelzorger ondersteunt is geen mantelzorger in de zin van de vrijwilligerspolis en niet verzekerd. Op het moment dat hij deze (vrijwillig) volledig vervangt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, kan hij wel als zodanig beschouwd worden.

6.     Is er sprake van een leeftijdsgrens?

Nee, er is geen leeftijdsgrens. Ook jonge en oudere vrijwilligers vallen onder de dekking van de verzekering. Er gelden natuurlijk wel Arbo regels en de vrijwilligersorganisatie zal zich hieraan moeten houden.

7.     Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden?

Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht, zijn verzekerd.

8.     Dienen organisaties zich aan te melden voor de verzekering?

Nee, dat is niet nodig. De VNG Vrijwilligerspolis kent geen registratie.

9.     Een vrijwilliger uit een “verzekerde” gemeente gaat vrijwilligerswerk doen in een “onverzekerde gemeente”. Valt dit ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan verrichten in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook de VNG Vrijwilligerspolis heeft afgesloten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de ‘werk’gemeente of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus is een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente altijd verzekerd!

Een voorbeeld ter verduidelijking.

Meneer Jansen, woonachtig in de gemeente Dichtbij, verzekerd bij Centraal Beheer Achmea, gaat vrijwilligerswerk verrichten in de gemeente Verweg. Als de gemeente Verweg of de organisatie in Verweg verzekerd is voor vrijwilligers, is de heer Jansen verzekerd in Verweg of via de organisatie. Zijn Verweg en de organisatie nu niet verzekerd, dan is de heer Jansen verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering van Dichtbij.

10. Wij zijn een landelijk opererende organisatie met één vestigingslocatie. Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering?

Indien u slechts 1 vestiging heeft, vallen de vrijwilligers onder de verzekering als de gemeente waar u gevestigd bent zich heeft aangemeld. Wanneer er meerdere vestigingslocaties zijn, zal er gekeken worden voor welke vestiging het vrijwilligerswerk wordt verricht. De standplaats van de vestiging is vervolgens bepalend voor de dekking.

11. In hoeverre kan een organisatie die volledig op vrijwilligers draait, de aansprakelijkheids-verzekering opzeggen?

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt.  Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’.

12. De Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking (behalve de Ongevallenverzekering). Hoe gaat de afdeling Schade hiermee om?

Er zijn veel vragen gesteld over de secundaire dekking van deze verzekeringen. De afhandeling van de schade voor de vrijwilliger en de organisatie is vereenvoudigd. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea gezonden. De betreffende schadebehandelaar neemt contact op met de benadeelde en vraagt deze of er een andere verzekering is waarop deze schade gedekt is. Indien dit het geval is, wordt de benadeelde verzocht om deze schade daar zelf te melden. Indien de betreffende verzekeraar de claim afwijst, zal Centraal Beheer Achmea de claim alsnog in behandeling nemen.

13. Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de Vrijwilligerspolis?

Nee, als VvE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend. Immers, een bestuurder van de VvE heeft meestal uit persoonlijke motieven een bestuursfunctie aanvaard, bijvoorbeeld een inwoner van het complex).

14. Wij zijn een vereniging met 100 leden. Vallen deze leden ook onder de Vrijwilligerspolis?

Leden zijn niet per definitie ook vrijwilligers. Een lid kan uiteraard naast het lidmaatschap ook vrijwilligerswerk verrichten. (Bijvoorbeeld scheidsrechter bij de jeugd)

15. Waarom is het digitale schadeformulier niet uitgebreider?

Het digitale schadeformulier is kort en bondig. Uitgangspunt was hierbij om een eenvoudig formulier te ontwerpen, waarbij de gemeente niet teveel met een administratieve last wordt opgezadeld. Dus in feite: “wie bent u” en “wat is er gebeurd”. Op het moment dat de schade door de gemeente wordt ingediend, neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger/organisatie. Als er nog aanvullende/specifieke informatie nodig is, dan zal de schadebehandelaar hier de vrijwilliger naar vragen. Hier hoeft de gemeente niet tussen te zitten.

16. Is er verschil tussen de collectieve vrijwilligersverzekering en de collectieve evenementenverzekering?

Ja, de individuele vrijwilligers die meewerken aan een evenement zijn verzekerd op de vrijwilligerspolis. Bezoekers en leden zijn niet verzekerd onder de vrijwilligersverzekering. Hiervoor kan het beste een evenementenverzekering worden afgesloten.

De verzekerden die vallen onder een evenementenverzekering zijn onder andere de medewerkers (niet zijnde vrijwilligers). Onderstaand een overzicht van wie en wat er verzekerd is op een Evenementenverzekering:

Verzekeringnemer

Naam organisatie: Gemeente

Verzekerden: Organisator van een evenement binnen de gemeente tot 2500 bezoekers (per dag) en haar medewerkers

Secundaire dekking

Deze verzekering is alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.

Verzekeringsgebied:  Nederland

Niet verzekerd

Houseparty’s, gemotoriseerde snelheidswedstrijden, bedrijfsevenementen, protestacties/-manifestaties. Tevens zijn uitgesloten evenementen waarvoor een vergunning is afgewezen of niet aangevraagd is, terwijl dit wel vereist is.

Verzekerde rubrieken

Hieronder worden niet de bijzonderheden, voorwaarden en bedragen vermeld. Deze zijn eventueel wel op te vragen.

·         Aansprakelijkheid voor de organisator (rechtspersoon)

·         Materiaaldekking (eigendommen van derden)

·         Ongevallenverzekering medewerkers

·         Kasgeld

·         Persoonlijke eigendommen medewerkers

·         Rechtsbijstand medewerkers

17. Moeten wij als vrijwilligersorganisatie een lijst bijhouden dan wel inleveren bij de gemeente van onze vrijwilligers?

Nee, dat is niet nodig. Organisaties en/of vrijwilligers hoeven zich niet aan te melden voor de verzekering. De vrijwilligerspolis kent geen registratie. Ook hoeft geen urenregistratie te worden bijgehouden door de vrijwilligersorganisatie, omdat elke vrijwilliger binnen een verzekerde gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Het is wel wenselijk dat uw vrijwilligersorganisatie bij ons bekend is. Wij kunnen dan namelijk informatie over de vrijwilligersverzekering aan uw organisatie toesturen, indien dat van toepassing zou zijn. Bovendien kunt u dan de nieuwsbrief van het steunpunt vrijwilligerswerk ontvangen.

Organisaties en/of vrijwilligers kunnen zich per mail aanmelden bij het VIP:

vip@impuls-welzijn.nl met een cc sturen naar blom@impuls-welzijn.nl

18. Hoe en waar kan ik een eventuele schade indienen?

Bij schade kan de vrijwilliger of de organisatie zich wenden tot de gemeente. Uw schade kunt u digitaal melden mij mevr. J. Bults van de afdeling Middelen:ibults@aaenhunze.nl. Zij stuurt u dan een digitaal schadeformulier die u in moet vullen en aan haar kunt retourneren. Uw schadeformulier wordt doorgezonden naar de verzekeraar(Centraal Beheer Achmea),die daarna rechtstreeks met u (de benadeelde) de schade afwikkelt.

De gemeente zal nagaan of uw vrijwilligersorganisatie bekend is bij het VIP. Daarnaast wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de schadeafwikkeling. De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht zal moeten verklaren dat de schade is ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk. Omdat de gemeente verzekeringnemer is, dient de gemeente de ondertekening te verzorgen.

19. Moeten we zelf als vrijwilligersorganisatie nog een verzekering aanhouden?

Ja, dat is wel gewenst, vooral de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering. Met uitzondering van de ongevallenverzekering geven de overige verzekeringen die deel uitmaken van de vrijwilligersverzekering een secundaire dekking. Dat houdt in dat de vrijwilligersverzekering alleen dekking biedt voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering. Dat betekent dus dat de vrijwilligersverzekeraar altijd eerst nagaat of zij uw schade kan claimen op een andere/uw eigen verzekering.

Er blijft altijd het risico dat de vereniging of stichting wordt aangesproken op gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn of verband houden met het vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine. Ook de leden van verenigingen zijn niet meeverzekerd: wanneer een lid schade toebrengt aan een ander kan de vereniging worden aangesproken (niet alle leden zijn per definitie vrijwilligers). Dergelijke gebeurtenissen worden door de aansprakelijkheidsverzekering in de vrijwilligerspolis niet gedekt.

Ook is de verzekering niet van toepassing op betaalde krachten zoals coördinatoren en ondersteunende medewerkers. Vrijwilligersorganisaties moeten zelf de afweging maken of de polis van de gemeente hun voldoende dekking biedt. Als privé persoon kun je namelijk vaak meer risico hebben dan als vrijwilliger.

20. Vallen mantelzorgers ook onder de vrijwilligersverzekering?

Ja, sinds eind 2011 heeft er een wijziging plaatsgevonden m.b.t. de mantelzorgers. Mantelzorgers vallen niet onder de definitie van vrijwilliger, maar zijn wel in de dekking opgenomen voor bepaalde onderdelen. Puur mantelzorgers vallen niet onder de definitie, maar individuele hulpvragen wel. Er blijft altijd een grijs gebied. Maar bij schade, kunt u het altijd melden onder de vrijwilligersverzekering. Zie hiervoor ook wat al bij punt 4 en 5 is vermeld.

21. Is er sprake van een eigen risico?

Nee, er is geen sprake meer van een eigen risico.

Zowel het eigen risico aansprakelijkheid (€ 100,00) en het eigen risico verkeersaansprakelijkheid (€ 500,00) is geschrapt.

22. Zijn maatschappelijke stagiaires meegenomen in de dekking?

Ja, zij vallen nu ook onder de dekking van de vrijwilligersverzekering.

23. Welk pakket heeft de gemeente gekozen?

Zoals al bij punt 1 is vermeld heeft de gemeente Aa en Hunze gekozen voor het basispakket + het plus pakket. Toch is het niet zinvol om als organisatie de eigen aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering op te zeggen, omdat je als privé persoon vaak meer risico loopt dan als vrijwilliger. De vrijwilligersverzekering van de gemeente Aa en Hunze is slechts een vangnet voor de individuele vrijwilliger. Voor de ongevallenverzekering geldt dat dit een sommenverzekering is. Heb je meerder polissen, dan keren ze allen uit.

De bestuurdersaansprakelijkheid heeft betrekking op het feit dat je als bestuur hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De verzekering dekt dan het bedrag, maar geeft ook juridische bijstand, inclusief het verweer.

Van de verkeersaansprakelijkheid is bijvoorbeeld sprake als je als vrijwillige ouder een aantal kinderen vervoert naar een sportclub.

Tot slot maakt de rechtsbijstandverzekering deel uit van de polis. Bijvoorbeeld door een aanrijding van een andere (schuldige). Er is sprake van overmacht (niet zijn schuld) en de benadeelde heeft de mogelijkheid om de schade te verhalen op de veroorzaker.

24. Wie/waar doe je een beroep op de vrijwilligersverzekering?

Beroep op de vrijwilligersverzekering doe je in eerste instantie bij de gemeente waar je als vrijwilligersorganisatie bent gevestigd. Sommige bewoners uit de gemeente Aa en Hunze zijn buiten de gemeente grenzen als vrijwilliger actief. Heeft de gemeente van deze organisatiegeen vrijwilligersverzekering, dan kun je als inwoner een beroep doen op de verzekering van je eigen gemeente. De vrijwilligers van de gemeente Aa en Hunze zijn dus allen verzekerd.

25. Wat is de reden waarom de vrijwilligersorganisatie hun eigen aansprakelijkheidsverzekering niet moet opzeggen?

De AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) biedt vaak geen dekking voor vrijwilligerswerk. De vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft afgesloten is een vangnet voor de individuele vrijwilliger.

26. Wie zijn verzekerd?

Alle vrijwilligers van de gemeente Aa en Hunze. De definitie van een vrijwilliger luidt:

De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Niet onder de definitie vallen: vrijwilligers van Politie/Brandweer en Mantelzorgers.

Zoals ook al bij punt 20 is vermeld, vallen mantelzorgers niet onder de definitie van vrijwilliger, maar zijn ze wel in de dekking voor bepaalde onderdelen opgenomen.

27. Zijn vrijwilligers die respijtzorg bieden ook verzekerd wanneer zij zorghandelingen verrichten en/of (eenvoudige) medische handelingen verrichten?

Eventuele schade die voortvloeit uit deze zorggerelateerde handelingen valt ook onder de dekking van de vrijwilligersverzekering. Aantal suggesties om een en ander zo goed mogelijk te regelen zijn:

-          ondertekenen verklaring

-          bijhouden va een logboekje

-          het geven van een duidelijk instructie

Hierdoor kun je claims voorkomen c.q. beperken.

28. Is het noodzakelijk dat een vereniging/stichting zelf ook een bestuursaansprakelijkheids-verzekering afsluit?

Nee, dat is niet echt noodzakelijk, tenzij de vrijwilligersorganisatie een balanstotaal van € 5 ton heeft.

29. Vallen de AED vrijwilligers (Automatische Externe Defibrillator) onder de polis?

Ja, AED vrijwilligers voldoen volledig aan de definitie van vrijwilliger zoals die in de vrijwilligerspolis wordt gehanteerd.

30. Is er ook een folder over de collectieve vrijwilligersverzekering?

Ja, er is een digitale folder over de collectieve vrijwilligersverzekering